شرکت ریشه نما ، تولید کننده انواع ریشه فرش
ازقبیل  گره دار  پژ،سفید، زرد
ابریشمی ، ضرب دری (زنجیری)
طرح ترگ ، پردی ای (نگینی) و غیره…